Berkata benar, berucap kasih

Berkata benar, berucap kasih. Berani hidup benar, bermartabat dan beradab. Di dalam Al-Qur’an, salah satu ciri orang yang beriman adalah ‘wakulu kaulan sadiida‘ ; juga ‘wakulu kaulan hasanah‘; ‘wakulilhamdi’,  berani mengatakan yang benar, berucaplah dengan perkataan baik dan terpuji. memang membawa visi kebenaran itu terasa berat, kecuali bagi orang yang beriman. Katakanlah yang benar, walaupun terasa pahit. Jangan takut mengatakan yang benar kepada siapapun, dimanapun anda berada. Tetapi ingat sampaikanlah dengan perkataan yang baik, hasanah dan terpuji. ‘Lahaulawalakuwwataillabillah‘, walahaopun alaihim walahum yahjanun’. Bagi orang yang beriman tidak ada satupun yang ditakuti, kecuali Allah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan, kecuali dari Allah Swt. Kebenaran dienul Islam adalah absolut. Kebenaran ilmu, sains dan teknologi adalah kebenaran nisbi. Islam agar mudah untuk di pahami, Islampun tidak phobia terhadap ilmu, sains, teknologi. Justru pahamilah Islam lewat ilmu, sains dan teknologi. Ajaran Islam itu tidak seluruhnya rasional, tetapi juga ada yang irasional. maaf, seperti ‘Bilgoibi’, wayukimunassholat, wamimmarojaknahum yungfikun. ‘Bilgoibi’  itu kasat mata, tidak kelihatan oleh kita. Allah, malaikat, Nabi, Surga, Neraka, taqdir baik-buruk. Memang Allah mengingatkan pada kita ; jangan mencari-cari “wujudKU”, tetapi pikirkan ciptaanKU. Langit tujuh lapis tanpa tiang, bumi terhampar, pusaran angin, hujan yang lebat, lautan yang luas, tanaman hijau, binatang melata, manusia laki- perempuan, perubahan siang-malam. Itu semua tanda-tanda kekuasanKU! kata Allah. Tantangan kita adalah bagaimana kita mendekatkan yang ‘Bilgoibi’ itu ke ranah logika manusia yang terbatas itu! yang irasional ke rasional. Maka jadilah Islam yang mudah dipahami, dimengerti oleh semua lapisan logika berpikir manusia. dekatkan Islam padukan rasionalism dengan emprism. Universitas Muhammadiyah yang diamanati oleh persyarikatan Muhammadiyah menjadi perguruan tinggi yang mampu memadukan iman, ilmu dan akal. Jadikanlah Iman yang ilmiah dan  ilmu yang amaliah. Jadikanlah Islam berkemajuan. Wujudkan peradaban Islam yang bermartabat melalui ilmu, sains dan teknologi. Berkata benar, berucaplah kasih. Majulah Universitas Muhammadiyah! (bydienaf 28/2/017)